Kevyen liikenteen säännöt jalankulkijalle ja pyöräilijälle

Jalankulkija on liikenteessä korkeassa asemassa. Edellisessä kirjoituksessa käyn läpi kevyen liikenteen sääntöjä autoilijan kannalta, ja kyllähän se on jalankulkija, jolla on oikeus mennä ensin. Tämä tietenkin koskee suojateitä sekä risteysalueita.

Pidän tässä tekstissä sekä jalankulkijoita että polkupyöräilijöitä kevyenä liikenteenä. Kevyt liikenne kulkee usein omilla alueilla erillään ajoneuvoista. Silti polkupyöräkin on ajoneuvo, ja vaikka se ei siis tavanomaisella ajoneuvojen alueella kulkisikaan, koskevat sitä monet ajoneuvojen säännöt.

Myös jalankulkijoita koskevia määräyksiä liikenteen lainsäädännössä on. Missä niitä on noudatettava ja missä ylipäätään jalan tai polkupyörällä pitää kulkea?

Tie ja sen osat

Tieliikennelaki koskee liikennettä tiellä.(Tll 1 §) Tieksi katsotaan yleiset ja ykistyiset tiet sekä kadut mutta myös kaikki yleiselle liikenteelle tarkoitetut alueet tai yleisesti liikenteeseen käytetyt alueet.(Tll 2 § 1) Esimerkiksi parkkihalliin johtava ajoväylä on tietä samoin kuin tapahtuman ajaksi hiekkakentälle pystytetty paikoitusalue. Tienkäyttäjäksi katsotaan taas jokainen, joka on tiellä tai tiellä olevassa ajoneuvossa tai raitiovaunussa.(Tll 2 § 10)

Autoa, moottoripyörää ja muuta ajoneuvoa kuljetetaan ajoradalla ja tarkemmin sanottuna yhdellä ajokaistalla. Ajokaista osoitetaan tiemerkinnöin, ja jos merkintöjä ei ole, ajokaistaksi katsotaan autolle riittävän leveä ajoradan pituussuuntainen osa. Myös ajorataan merkitty pyöräkaista on ajokaista.(Tll 2 § 2, 4) Ajoradan reunaviivojen ulkopuolelle jää piennar.(Tll 2 § 3)

Monesti joko aivan ajoradassa kiinni tai jonkinlaisen keskikaistaleen toisella puolella – joka tapauksessa ajoradan suuntaisesti – kulkee sekä pyörätie että jalkakäytävä. Keskustoissa ajoradan vieressä on usein vain jalkakäytävä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön suunnatusta tiestä voi käyttää nimitystä kevyen liikenteen väylä.(Liik.vir. ohje s. 17)

Ajoradan kulkusuunnat on eroteltu toisistaan viherkaistaleella. Toinen viherkaistale taas erottaa ajoradasta rinnakkaisen kevyen liikenteen väylän.

Jalkakäytävä

Jalkakäytävä on jalankulkijoille tarkoitettu rakenteellisesti erotettu tai erillinen tien osa tai tie.(Tll 2 § 7) Jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää tai piennarta.(Tll 40 § 1) Mikäli jalkakäytävää tai piennarta ei ole tai sillä kulkemisesta aiheutuisi haittaa, jalankulkijan on käytettävä pyörätietä tai ajoradan reunaa.(Tll 40 § 2)

Merkki 421 osoittaa jalkakäytävän.

Polkupyörän ja mopon taluttaminen ei ole jalkakäytävällä täysin sallittua – kuten ei ole potkukelkalla, jalankulkua avustavalla tai korvaavalla välineellä tai sähköajoneuvolla kulkeminen, luisteleminen, hiihtäminen ja kookkaan taakan kantaminen –, jos siitä aiheutuu huomattavaa haittaa jalankulkijoille.(Tll 40 § 1)

Jos jalkakäytävällä kulkemisesta aiheutuu huomattavaa haittaa jalankulkijoille tai jos se kohtuuttomasti häiritsee jalan kulkemista, on käytettävä pyörätietä tai ajoradan reunaa.(Tll 40 § 2)

Jalkakäytävä on erotettu rakenteellisesti tiestä. Se on siis jalkakäytävä, vaikkei siitä kertovaa liikennemerkkiä ole. Jalankulkijan on kuljettava jalkakäytävällä, ja pyöräilijän on ajettava ajoradalla.

Pyörätie ja pyöräkaista

Pyörätie on liikennemerkillä osoitettu, ajoradasta rakenteellisesti erotettu tai erillinen tien osa tai erillinen tie, joka on tarkoitettu polkupyörille.(Tll 2 § 13) Mopolla saa ajaa pyörätiellä, jos pyörätien osoittavan liikennemerkin yhteydessä lukee ”Sallittu mopoille”. Siltikin mopolla saa ajaa ajoradalla.(talouselama.fi)

Pyöräkaista on ajoradalla pituussuuntaisesti sijaitseva ja tiemerkinnöin erotettu osa. Se on tarkoitettu polkupyörille ja mopoille.(Tll 2 § 12) Pyöräkaista merkitään valkoisella viivalla. Jos muun liikenteen on tarkoitus ylittää viiva tai jos pyöräkaista tai ajorata on kapea, viiva merkitään katkonaisesti. Muulloin viiva on yhtenäinen.(pyoraliikenne.fi)

Pyörätiellä ajettaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä tieliikennelaissa säädetään ajoradalla ajamisesta.(Tla 18 §)

Kevyen liikenteen väylä, pihakatu ja kävelykatu

Jalkakäytävä ja pyörätie voivat myös olla yhtä ja samaa väylää. Jalankulkijan ja polkupyöräilijän on käytettävä sitä kulkiessaan asianomaiseen suuntaan.(Tla 18 §) Jalkakäytävän ja pyörätien yhdistelmää voi kutsua kevyen liikenteen väyläksi(Liik.vir. ohje s. 17) .

Kevyen liikenteen väyliä on kahdenlaisia: yhdistettyjä sekä rinnakkaisia. Yhdistetyllä kevyen liikenteen väylällä jalankulkijoille ja pyöräilijöille ei ole osoitettu omia osioita. Sen sijaan rinnakkaisella väylällä liikennemerkki osoittaa jalkakäytävän ja pyörätien keskinäisen sijainnin.(Tla 18 §)

Tällä yhdistetyllä kevyen liikenteen väylällä saa ajaa mopolla.

Toisinaan muut ajoneuvot kuin polkupyörät kulkevat kevyen liikenteen väylää pitkin esimerkiksi tontille. Sellaista osuutta ei saa merkitä pyörätieksi tai jalkakäytäväksi.(Tla 18 §) Sen sijaan voidaan käyttää moottoriajoneuvolla ajo kielletty -merkkiä ja lisäkilpeä, joka sallii tietynlaisen ajon. Jotta kevyt liikenne osaisi kuitenkin käyttää kyseistä väylää, merkitään väylä kevyen liikenteen opastusviitoilla.(Liik.m.ohje s. 155)

Pihakatu osoitetaan liikennemerkillä 573 ja pihakadun päättyminen merkillä 574.(Tla 19 §) Pihakadulla ajoneuvolla ajaminen, siis myös polkupyöräily, on sallittu, mutta nopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi ja se saa olla enintään 20 km/t.(Tll 33 §)

Kävelykadun alkainen osoitetaan merkillä 575 ja päättyminen merkillä 576.(Tla 19 §) Polkupyöräily on sallittu kävelykadulla. Moottoroidulla ajoneuvolla saa ajaa vain kävelykadun varrella oleville kiinteistöille, jos kiinteistölle ei ole parempaa kulkuyhteyttä. Nopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi, ja se saa olla enintään 20 km/t.(Tll 33 a §)

Tien ylittäminen

Suojatietä pitkin jalankulkija voi ylittää ajoradan, pyörätien sekä rautiotien. Ajoneuvon kuljettajan, myös polkupyöräilijän, on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Polkupyörällä saa ajaa ajoradan poikki suojatien kohdalla silloin, kun samassa on pyörätien jatke. Tästä on tarkemmin Kevyen liikenteen säännöt autoilijalle -artikkelissa.

Jalankulkijan on ylitettävä ajorata, pyörätie ja rautiotie suojatietä kulkemalla, jos se on lähellä. Muuten ajorata, pyörätie tai rautiotie on ylitettävä kohtisuoraan ja yleensä risteyksen läheltä. Jalankulkijan on noudatettava lähestyvän ajoneuvon nopeuden ja etäisyyden edellyttämää varovaisuutta ja ylitettävä ajorata tarpeettomasti viivyttelemättä.(Tll 44 §)

Polkupyöräilijä on ajoradan ylittäessään velvollinen väistämään ajoradalla kulkevia ajoneuvoja, ellei ajoradalla kulkevia ajoneuvoja ole osoitettu velvollisiksi väistämään tai ajoneuvo ole kääntymässä.

Jalankulkijat ylittävät pyörätien suojatietä pitkin, ja pyöräilijöiden on annettava heille esteetön kulku.

Kulkeminen ajoradalla ja kävelytiellä

Jos jalankulkija kulkee ajoradalla, on hänen käytettävä ensisijaisesti sen vasenta reunaa. Oikeata reunaa saa kulkea kuitenkin, jos se on turvallisempaa.(Tll 40 § 4) Jos jalankulkija on menossa vaikkapa yhdeltä tontilta samalla puolella valtatietä olevalle toiselle tontille 50 metrin päähän, on hänen turvallisempi kulkea oikeata reunaa. Polkupyörää ja mopoa saa kuitenkin taluttaa aina oikeassa reunassa.(Tll 40 § 4)

Jalkakäytävällä jalankulkija saa kulkea missä kohtaa hyvänsä, eikä hitaammin kulkevien ohittamisesta tai vastaantulevien kohtaamisesta ole tarkempia määräyksiä. Sen sijaan rinnakkaisella kevyen liikenteen väylällä jalankulkijan täytyy kulkea jalkakäytävän puolella. Pyörätiellä jalankulkijan on yleensä käytettävä sen reunaa.(Tll 40 § 1, 4)

Tässä kulkee ainoastaan suojatie, minkä vuoksi polkupyöräilijä ei saa ajaa siitä. Sen sijaan polkupyöräilijän on siirryttävä tien oikeasta reunasta toisen tien oikeaan reunaan.

Pihakadulla ja kävelykadulla jalankulkija saa kulkea missä kohdin hyvänsä, mutta hän ei saa tarpeettomasti estää ajoneuvojen liikkumista.(Tll 41 §)

Polkupyöräilijän tulee ajaa pyörätiellä tai kevyen liikenteen väylällä, jos sellainen on hänen kulkusuuntaansa.(TLA 18 §) Hän ei siis saa silloin ajaa ajoradalla. Kuitenkin jos pyörätie tai kevyen liikenteen väylä on vain tien vasemmalla puolella ja ajoradalla pyöräily on turvallisempaa, saa pyöräilijä lyhyen matkan kulkea ajoradalla.(TLA 18 §) Syy voisi olla esimerkiksi ajon estävä työmaa pyörätiellä.

Sen sijaan jos pyöräilijän ajosuuntaan ei ole pyörätietä tai kevyen liikenteen väylää, on pyöräilijän ajettava ajoradan pientareella(TLL 8 § 2). Jos piennarta ei ole, pyöräilijän tulee ajaa ajoradan oikeassa reunassa(TLL 8 § 1 ja 2).

21 vastausta artikkeliin “Kevyen liikenteen säännöt jalankulkijalle ja pyöräilijälle”

 1. Muistelen, kun uusi tieliikennelaki tuli voimaan, yhdistetyllä kevyen liikenteen väylällä kulkijat rinnastettiin ajoneuvoihin, eli kaikki käyttävät menosuuntaansa nähden oikeaa reunaa. Näin liikkuminen olisi paljon turvallisempaakin, kuin nykyinen poukkoilu laidasta laitaan kännykkä korvalla, näkemättä mitään. Lisäksi pyöräilijällä ei tunnu olevan mitään oikeuksia liikenteessä, jos nuo teidän säännöt pitävät paikkansa.

  1. Vuoden 1981 tieliikennelaissa vielä määrättiin jalankulkijan paikasta suojatiellä, jalkakäytävällä ja pyörätiellä 40. pykälässä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1981/19810267#Pidp4359728. Sen sijaan nykyisessä versiossa pykälästä ei enää määräystä löydy: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L2P40. Yhdistetyllä kevyen liikenteen väylällä sekä ajoradalla pyörääilijän tulee ajan oikeaa reunaa ja rinnakkaisella oman puoliskonsa oikeaa reunaa: http://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/jalanjapyoralla_opas.pdf.

   1. Minä juoksen kevyenliikenteen väylillä aina oikeata reunaa, ellei liikennemerkinnöillä muuta ole osoitettu. Esim Viikintien kevyenliikenteen väylällä on oltava tarkkana, koska säännöt vaihtelevat usein.

  2. Olette aivan oikeassa siinä, että oikeanpuoleinen liikenne jalkakäytävällä ja kevyenliikenteen väylällä on EHDOTTOMASTI turvallisempaa. Ei ainoastaan pyöräilijä/jalankulkija, vaan myös jalankulkija/jalankulkija.
   Minulle on usein sattunut niin, että kun olen kävellyt jalkakäytävällä oikean puoleista reunaa, niin minua kohti on juossut mies tahallaan ja tokaissut, että kuljen väärin? kerran tuli nuori nainen vastaan ja tönäisi minua kohti ojaa, vaikka kävelin aivan reunassa oikealla puolen jalkakäytävää. Olisi kiva tietää, keiden idea on ollut muuttaa ohjeita niin, että kävelijä saa kävellä jompaa kumpaa puolta kulkureittiä. Siinä on ajateltu varmaan niin, että yksi ihminen saa kerralla olla liikenteessä. Jospa tässä on ajateltu, että eläkeläiset ojaan ja röyhkeät porskuttaa.

   1. Jos kohtaamissäännön muuttuminen kevyenliikenteen väylillä on sitä, että ”ohita vasemmalta ja kohtaa oikealta”-sääntö on poistunut, niin typerys on sen tehnyt! Sehän on johtanut nyt siihen, että poukkoillaan missä sattuu eikä kukaan tunnu tietävän mitä tehdä noissa tilanteissa!? Olisi syytä alkaa pohtia säännön takaisin käyttöön ottamista!

    1. Ehdottomasti pitäisi palata myös jalankulkijan oikean puoleiseen liikennesääntöön että ” poukkoilut” loppuisi tai ainakin vähenisi. Kuulin juuri televisiosta, kuinka jalankulkijoiden loukkaantumiset ovat lisääntyneet, enkä ihmettele yhtään. Saadaanpahan aihetta uutisoinnille. (Kyllä on ikävä Enska Itkosta) Nykyiset ohjelmat opettavat, kuinka vittu sanaa käytetään kirosanana. Nyt on muodissa tehdä ohjelmien uusintoja, Suosittelen Ensio Itkosen ohjelman uusimista ja vetäjäksi asiallista ihmistä.

   2. Mietipä miltä tuntuu jalankulkijasta kun lujaa ajava pyöräilijä sujahtaa vierestä ohi. Eikö jalankulkijalle olisi turvallisempaa kulkea vasenta puolta pyörätiellä, jolloin ehtii nähdä samalla puolella lähestyvän pyöräilijän ajoissa. Samoin pyöräilijälle olisi turvallisempaa, kun jalankulkija näkee minun lähestyvän lujaa pyörällä eikä hän silloin ota kummallekin vaarallista sivuaskelta.

    1. Komppaan täysillä! Itse vanhempana ja vähän heikenneellä tasapainolla varustettuna pelkään kulkea pyöräilijöiden kanssa samaa puolta. Vauhti heillä on joillakin todella kova. Vasemmalla puolella kävellessä näen vastaantulevan huoimapään ja osaan varautua.

   3. Laki muutettiin, koska koulutetut koirat kulkevat vasemmalla. Ei niitä koulutettuja koiria Suomessa paljon ole, kun katsoo niiden liikkumista. Seilataan laidasta laitaa, koira eri puolella väylää kuin sen ulkoiluttaja jne.

    Ehdottomasti pitäisi olla niin, että tajaamien keskustoissa olisi vain pyöräkaistoja ei yhdistettyjä pyöräteitä ja jalkakäytäviä. Ja muutenkaan ei mitään yhdistettyjä väyliä kuin ehkä jossakin kirkonkylässä tai maanteiden varsilla.
    Todella vilkkailla yhdistetyillä väylillä jalankulkijan on parempi kulkea vasemmalla.

 2. ”Ajoradalla ei saa ajaa polkupyörällä missään tilanteessa, jos ajoradan vieressä kulkee pyörätie tai kevyen liikenteen väylä.”

  Pääsääntöisesti kyllä, mutta ei pidä täysin paikkaansa. Laissa on poikkeus, joka sallii pyörällä ajamisen tilapäisesti ajoradan oikeassa laidassa jos pyörätie on vain tien vasemmalla puolella.

  Erittäin hyvin kirjoitettu teksti!

 3. Liikenteessä ei kenelläkään ole oikeuksia. On ainoastaan velvollisuuksia.

 4. Kysymykseni koskee väistämisvelvollisuutta. Autoilija ajaa suoraan katua, mikä muuttuu pihakaduksi risteyksen kohdalla ja oikealta tulee pyöräilijä ajaen kävelykadulta pihakadulle. Kumpi väistää ja miksi?

  1. Pyöräilijä väistää, koska hän on tulossa kävelykadulta. Tieliikennelain 14. pykälän 3. momenttihan toteaa: ”Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä muuta liikennettä, jos hän on tulossa tielle pihakadulta, kävelykadulta – –”.

   Sillä ei ole merkitystä, että autoilija ajaa pihakatua. Sekin on nimittäin ”tie”: ”pihakadulla [tarkoitetaan] jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti tarkoitettua, liikennemerkein sellaiseksi kaduksi osoitettua tietä (Tll 2 § 6)

 5. Kiitos vastauksesta. Näin olen itsekin ymmärtänyt, mutta melko suuri osa pyöräilijöistä ei tätä tiedä tai ainakaan noudata. Varovainen täytyy olla, jottei satu vahinkoja.

 6. Olen aikeissa ostaa ns.senioriskooterin,se on n. 60-65 cm leveä ja huippunopeus 15 km tunnissa.. Missä ja miten sillä voi ajaa maantiellä,jossa ei ole erityistä kevyen liikenteen väylää. Siis maaseudulla useimmilla alueilla?

 7. Mitä laki sanoo sellaisista ns. ”kevyen liikenteenväylistä”, joita ei ole merkitty erikseen jalkakäytävän eikä pyörätien merkillä? Saako niillä ajaa pyörällä?

  1. Jalkakäytävä on rakenteellisesti erotettu tai erillinen tien osa tai tie. Laki ei mainitse, että jalkakäytävän merkitsemiseksi pitäisi käyttää liikennemerkkiä. Näin ollen jalkakäytäväksi vaikkapa rakenteen perusteella tulkittava väylä on jalkakäytävä, ja täten siinä ei lähtökohtaisesti saa pyöräillä.

   Pyörätie sen sijaan on liikennemerkillä osoitettu, ja pyöräkaistakin on tiemerkinnöin erotettu.

   Esimerkiksi kaupungilla kadun vieressä korkeammalla kulkeva, reunakivin erotettu väylä on jalkakäytävä, jos liikennemerkki ei toisin määrää. Tällöin väylällä ei saa pyöräillä.

   Lähde: https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100048#idp450090976

 8. Jos pihakadusta osa on rakenteellisesti erotettu jalkakäytäväksi, onko jalankulkijan käytettävä sitä? Vai onko sillä vain se merkitys että siellä ajoneuvot eivät saa kulkea.

  1. Jalankulkija saa kulkea pihakadulla kulkea kaikilla kadun osilla. Jotkin pihakadut ovat entisiä katuja, minkä vuoksi niissä on vielä rakenteellisesti erotettu jalkakäytävä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.