Autovero

Autovero maksetaan Suomessa liikenteessä käytettävistä ajoneuvoista. Vaikka veroa kutsutaan autoveroksi, maksetaan veroa muistakin ajoneuvoista kuin autoista.

Yleensä autovero maksetaan vain silloin, kun auto rekisteröidään ensimmäisen kerran. Yksityishenkilö maksaakin veron lähes aina ajoneuvoa myyvälle yritykselle. Joskus autoveroa on kuitenkin maksettava samasta ajoneuvosta uudelleen, jolloin puhutaan ensirekisteröinnin jälkeisestä autoverosta.

4WETOA-sivuston juttusarja ajoneuvojen verotuksesta

 1. Ajoneuvovero
 2. Autovero
 3. Pakettiauton verotus (tulossa myöhemmin)

Mistä ajoneuvoista autovero maksetaan?

Autoveroa maksetaan henkilöautosta, pakettiautosta ja sellaisesta linja-autosta, jonka omamassa on alle 1 875 kilogrammaa.(Avl 1 §) Myös lava-autoista maksetaan autoveroa, koska ne ovat pakettiautoja. Lisäksi autoveroa maksetaan moottoripyörästä sekä raskaasta nelipyörästä eli L3-, L4– ja L7-luokan ajoneuvoista.(Avl 1 §)

Autovero maksetaan ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa Suomessa.(Avl 1 §) Käyttöönotto tarkoittaa ajoneuvon käyttöä liikenteeseen Suomen alueella myös silloin, kun ajoneuvoa ei ole rekisteröity Suomessa.(Avl 2 § 1)

Mitkä ajoneuvot ovat autoverosta vapaita?

Mopoista, skoottereista sekä mopoautoista ja muista kevyistä nelipyöristä, eli L1-, L2-, ja L6-luokan ajoneuvoista, ei makseta autoveroa(Avl 21 §). Myöskään kuorma-autoista ja omamassaltaan vähintään 1 875-kiloisista linja-autoista sekä omamassaltaan vähintään 6 000-kiloisista henkilöautoista ei makseta autoveroa.(Avl 1 §, 21 §)

Pelastusautosta, sairasautosta, invataksista, eläinlääkintäautosta sekä yksinomaan ruumiiden ja hautajaistoimintaan liittyvien kukkalaitteiden kuljetukseen käytettävästä ruumisautosta ja omamassaltaan vähintään 1 875-kiloisesta matkailuautosta ei makseta autoveroa, mikäli ne täyttävät tiettyjen muiden asetusten ehdot.(Avl 21 §)

Ei Suomessa asuvan vapaus autoverosta

Vakinaisesti muussa valtiossa kuin Suomessa asuvan henkilön ei tarvitse maksaa ajoneuvosta autoveroa, mikäli

 • hän on tuonut ajoneuvon maahan väliaikaisesti ja omaa tarvettaan varten
 • hän käyttää 12 kuukaudessa ajoneuvoa enintään 6 kuukautta yhtämittaisesti tai osissa(Vh:n puh.neuv.)
 • ajoneuvoa ei ole rekisteröity Suomessa
 • käyttö ei liity ajoneuvon ostamiseksi Suomeen(Avl 2 § 2)

Enimmäisajan pidentämisestä määrätään autoverolain 32. pykälässä, vakinaisen asuinpaikan tarkemmasta määritelmästä 33. pykälässä ja tilanteista, joissa enimmäisaikaa ei ole, 34. pykälässä.

Autoverolain 34. pykälän b– ja c-kohdissa määrätään Suomessa asuvan henkilön oikeudesta käyttää ajoneuvoa autoveroa maksamatta, jos hänellä on työpaikka tai hänen työnantajallaan on kiinteä toimipaikka muussa valtiossa kuin Suomessa.

 

Ajoneuvon osien vaihtaminen

Jos jo verotetun ajoneuvon osista vähintään 50 prosenttia vaihdetaan ja sitä käytetään sen jälkeen, ajoneuvoa verotetaan ensi kertaa käyttöön otettavana tai rekisteröitävänä ajoneuvona. Jos ajoneuvossa on itsekantava kori ja kori vaihdetaan, se verotetaan aina uudelleen.(Avl 3 § 1)

50 prosentin osuus lasketaan kanta-ajoneuvosta eli ajoneuvosta, joka on ensi kertaa otettu käyttöön tai rekisteröity Suomessa. Laskemisessa ei oteta huomioon ajoneuvoon myöhemmin tehtyjä muutoksia.(Avl 3 § 2)

Vakuutuksen perusteella lunastettua, tuhoutuneena rekisteristä poistetuksi ilmoitettua ajoneuvoa ei kuitenkaan voida pitää kanta-ajoneuvona, jos ajoneuvo otetaan uudelleen käyttöön tai merkitään rekisteriin. Näin ollen 50 prosentin osuutta ei voi laskea sellaisesta ajoneuvosta.(Avl 3 § 2)

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin siitä, miten 50 prosentin osuus lasketaan.(Avl 3 § 1)

Rakenteen, omistuksen tai käyttötarkoituksen muuttaminen

Jos ajoneuvosta ei tarvitse maksaa autoveroa tai jos siitä maksetaan alennettua autoveroa, voi  autoveroa joutua maksamaan ajoneuvon rakenteen, omistuksen tai käyttötarkoituksen muuttuessa.(Avl 46 § 1) Autovero määräytyy niiden perusteiden mukaan, joita olisi sovellettava lajiltaan samanlaiseen käytettyyn ajoneuvoon ajankohtana, jona verovelvollisuus syntyi.(Avl 48 § 1)

Jos ajoneuvo ei enää täytä autoverosta kokonaan vapautumisen tai alennetun veron edellytyksiä, on omistajan tehtävä siitä ilmoitus kuukauden kuluessa Liikenteen turvallisuusvirastolle. Ilmoittamiseen on velvoitettu se omistaja, joka on omistanut ajoneuvon sitä muutettaessa.(Avl 46 § 1)

Liikenteen turvallisuusvirasto velkoo autoveron saatuaan ilmoituksen ajoneuvon muutoksesta. Autoveroa peritään ilman ilmoitustakin havaittaessa, että liikenteessä on käytetty ajoneuvoa, josta pitäisi maksaa autoveroa tai joka ei ole oikeutettu alennettuun autoveroon.(Avl 47 § 1) Vero voidaan periä riippumatta siitä, kauanko muutoksesta on aikaa. Vero on kuitenkin perittävä kolmen vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona muutos on tullut veroviranomaisen tietoon.(Avl 49 § 1)

Muutoksesta aiheutuva autovero peritään siltä, joka on omistanut ajoneuvon sitä muutettaessa. Jos omistajaa ei voida osoittaa, vero peritään siltä, joka omisti ajoneuvon silloin, kun muutos tuli veroviranomaisen tietoon.(Avl 47 § 1)

Muutoksesta aiheutuvaa veroa ei kuitenkaan peritä silloin, kun ajoneuvo merkitään rekisteriin toisen sellaiseen omistukseen, josta ei tarvitse maksaa autoveroa tai joka on oikeutettu alennettuun autoveroon. Merkinnän on tultava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun omistaja on luovuttanut ajoneuvon.(Avl 47 § 1)

Kuka autoveron maksaa?

Autoveron maksaa se, joka merkitään rekisteriin ajoneuvon omistajaksi.  Osamaksukaupassa verovelvollinen on kuitenkin ostaja, joka merkitään rekisteriin ajoneuvon haltijaksi.(Avl 4 § 1)

Jos ajoneuvon tuo maahan tai valmistaa Verohallinnon hyväksymä ajoneuvojen maahantuoja tai Suomessa toimiva valmistaja, vastaa maahantuoja tai valmistaja autoverosta. Se voi kuitenkin siirtää vastuun verosta omistajalle tai haltijalle, ellei omistaja tai haltija osoita maksaneensa autoveron määrää maahantuojalle, valmistajalle tai jommankumman edustajalle.(Avl 4 § 2, 4)

Verovastuun siirtämisestä on tehtävä kirjallinen sopimus. Siirtäjän on ilmoitettava siirrosta veroviranomaiselle. Jos siirtäjä ei tee ilmoitusta, ajoneuvon luovuttaja ja luovutuksen saaja tai luovuttajat ja luovutuksen saajat vastaavat verosta yhdessä. Ajoneuvon luovutuksella tarkoitetaan sen omistusoikeuden tai muun hallintaoikeuden luovutusta.(Avl 4 § 3)

Miten paljon maksetaan?

Henkilöauton ja joidenkin pakettiautojen autovero on ajoneuvon yleisestä myyntihinnasta laskettava prosentuaalinen osuus, jonka suuruus määräytyy ajoneuvon CO2-päästöstä.(vero.fi) Esimerkiksi jos auton CO2-päästö on 130 grammaa kilometrillä, on autoveron osuus 21 prosenttia.(Avl:n verotaulukko 1)

Mikäli henkilö- tai pakettiauton CO2-päästö ei ole tiedossa, veroprosentti määräytyy verotaulukon 1 mukaan auton kokonaismassaa ja käyttövoimaa vastaavan laskennallisen hiilidioksidipäästön perusteella. Jos auton kilowatteina ilmaistun tehon ja kilogrammoina ilmaistun kokonaismassan osamäärä on 0,15 tai tätä suurempi, laskennallista hiilidioksidipäästöä korotetaan kertomalla se luvulla 1,5. Hiilidioksidipäästön määrä pyöristetään täysiin grammoihin.(Avl 6 § 2)

Jos henkilö- tai pakettiauton käyttövoima on ainoastaan sähkö, auton autoveron suuruus on 16,9 prosenttia vuonna 2017, 15,9 prosenttia vuonna 2018 ja 14,9 prosenttia vuonna 2019.(Avl 6 § 3, Avl:n verotaulukko 1)

Yleinen myyntihinta

Verohallinnon palvelusta voi hakea sekä uusien että käytettyjen ajoneuvojen yleisiä myyntihintoja. Uusien ajoneuvojen hintatiedot perustuvat kaupallisten toimijoiden ilmoittamiin autoverottomiin hintoihin. Uuden ajoneuvon autovero lasketaan hinnasta, joka saadaan lisättäessä ajoneuvon yleiseen myyntihintaan lisävarusteiden hinta.(vero.fi)

Käytettyjen autojen yleinen myyntihinta on muodostettu niin, että tilastollisella analyysillä muodostetuista hinnoista on vähennetty tavanomaiset alennukset. Yleinen myyntihinta on siis hinta, joka ajoneuvosta olisi yleisesti saatavissa myytäessä se verollisena Suomen markkinoilla kuluttajan asemassa olevalle ostajalle veropäivänä. Siitä hinnasta autovero lasketaan.(vero.fi)

Linja-auton autovero

Uudesta  omamassaltaan alle 1 875 kilogramman linja-autosta maksetaan autoveroa 31,7 prosenttia auton yleisestä myyntihinnasta.(Avl 7 § 1)

L-luokan ajoneuvojen autovero

Moottoripyörän ja L3-, L4– ja L7-luokan ajoneuvon autovero on moottorin iskutilavuuden tai käyttövoiman mukaan seuraava prosenttimäärä ajoneuvon yleisestä myyntihinnasta:(Avl 7 § 2)

Moottorin tilavuus Autovero
enintään 130 cm3 9,8 %
131–255 cm3 12,2 %
256–355 cm3 15,9 %
356–505 cm3 19,5 %
506–755 cm3 22,0 %
756 cm3 tai enemmän 24,4 %
sähkökäyttöinen L-luokan ajoneuvo 12,2 %

Esimerkki: Verohallinnon palvelun mukaan uuden Honda CBR 1000 RR Fireblade -moottoripyörän yleinen myyntihinta on 18 556 euroa. Koska pyörän moottorin tilavuus on 999 cm3, autoveron osuus on 24,4 prosenttia. Autoveron määrä on todennäköisesti siis 0,244 * 18 556 ≈ 4 527,67 euroa.

Koeajettavan ja esiteltävän ajoneuvon autovero

Suomessa myytäväksi tarkoitetusta ajoneuvosta ei tarvitse maksaa autoveroa, kun ajoneuvoja myyvä, valmistava tai maahatuova yritys esittelee tai tarjoaa sitä koeajettavaksi. Autoveroa maksamatta ajoneuvoa voi käyttää enintään yhdeksän kuukauden ajan, ja yksi yrityksen asiakas saa käyttää ajoneuvoa enintään kolmen vuorokauden ajan.(Avl 35 b §)

Ajoneuvon käyttö autoveroa maksamatta edellyttää ennen käytön aloittamista Suomessa sitä, että käytöstä ilmoitetaan Verohallinnolle. Verohallinnon vahvistama ilmoitus on pidettävä mukana ajoneuvoa käytettäessä, ellei Verohallinto määrää toisin.(Avl 35 b §)

Vero maksamatta

Yksityinen henkilö yleensä maksaa autoveron myyjälle, ja myyjä huolehtii autoverosta ilmoittamisesta autoverolain 37. pykälän mukaisesti. Eräpäivät määräytyvät 61. pykälän mukaisesti.

Jos autoveroa ei ole maksettu eräpäivänä, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä. Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä siinäkään tapauksessa, että verovelvollinen ei enää omista tai hallitse ajoneuvoa tai että veroa ei lain perusteella voitaisi enää periä.(Avl 63 § 2)

Ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä sitten, kun verovelvollinen tai joku muu on suorittanut veron.(Avl 63 § 2)

Autoveron saaminen takaisin eli vientipalautus

Autoveroa palautetaan hakemuksesta, jos Suomessa verotettu ajoneuvo viedään maasta pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi.(Avl 34 d § 1)

Palautuksen saamisen ehdot ovat seuraavat:(Avl 34 d § 1, Avl 34 d § 2)

 • Ajoneuvoa Suomesta pysyvästi vietäessä sen käyttöönotosta on oltava alle 10 vuotta.
 • Ajoneuvon on oltava liikenöitävässä kunnossa käytön päättyessä Suomessa.
 • Ajoneuvon on oltava poistettu liikennekäytöstä Suomessa.

Veroa palautetaan ajoneuvosta sen verran, kuin mitä ajoneuvolle muodostuisi sillä hetkellä autoveroa verotettaessa sitä käytettynä ajoneuvona.(Avl 34 d § 1)

Palautettavan veron määrää rajoittavat kuitenkin monet ehdot:(Avl 34 d § 2)

 • Vero ei palauteta enempää kuin sitä on ajoneuvosta maksettu.
 • Ajoneuvon arvon nousua vastaavaa veron osaa ei palauteta.
 • Ajoneuvon muuttamisesta aiheutunutta veron osaa ei palauteta.
 • Veroa ei palauteta ajoneuvosta, jota ei ole oikein ilmoitettu verotettavaksi.
 • Jos palautus jäisi pienemmäksi kuin 500 euroa, sitä ei palauteta.

Lisäksi jos ajoneuvon autoveroa on alennettu autoverolain perusteella, palautettavasta summasta vähennetään osa alennuksesta. Osan suuruus on se veron määrä, joka maksettaisiin luovutettaessa ajoneuvo muuhun kuin alennukseen oikeuttavaan käyttöön.(Avl 34 d § 2)

Esimerkki. Pakettiauto oli täyttänyt autoverolain 8. pykälän ehdot, ja sen CO2-tiedosta määräytyvää veroprosenttia oli pienennetty kokonaismassan perusteella 19,6 prosenttiyksikköä. Autovero oli pienentynyt sen vuoksi 4 300 euroa.

Pakettiauton tehoa on vientipalautuksen hakemisen aikaan kasvatettu niin, että 8. pykälän ehdot eivät enää täyty. Veroa joudutaan pakettiauton silloisen ylisen myyntihinnan perusteella maksamaan 3 400 euroa lisää. Vientipalautuksesta vähennetään siis 4 300 – 3 400 = 900 euroa.

Jos ajoneuvo, josta on palautettu veroa, rekisteröidään tai otetaan uudelleen käyttöön Suomessa, ajoneuvo verotetaan käytetyn ajoneuvon verotusta koskevien säännösten mukaisesti ottamatta huomioon ajoneuvon aikaisempaa verotusta Suomessa. Jos palautuksen maksamisesta on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta, ajoneuvon verotusarvona voidaan pitää vientipalautusta varten määriteltyä arvoa.(Avl 34 d § 5)

Autoveron poistuessa himoittavat autot halpenisivat

Vuosi 2017 on alkanut meidän autoilevien suomalaisten kannalta vauhdikkaasti. Liikenneministeri Anne Berner julkisti tammikuussa liikenneverkon uudistamista koskevan ehdotuksensa.

Nyt valtion Liikenneviraston hallinnoima tiestö siirtyisi erillisen yhtiön hallinnoitavaksi. Tiestö olisi silti edelleen julkisen vallan hallussa, sillä yhtiön omistaisi valtio 65-prosenttisesti ja maakunnat 35-prosenttisesti.

Liikenneministeri ehdotukseen kuitenkin sisältyy erittäin houkutteleva muutos: autovero poistuisi kokonaan. Autoverohan maksetaan uudesta autosta arvonlisäveron lisäksi, ja autoveron suuruus määräytyy CO2-päästöistä. Koska autojen lähtöhinnatkin ovat jo suuria, on autoverokin useita tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Tokihan minkä valtio menettäisi verotulojen pienenemisenä, se ottaisi takaisin auton käyttöön perustuvana maksuna. Aluksi tiestön käytöstä valtio perisi aikaan perustuvaa maksua, ja myöhemmin maksu voisi määräytyä teillä ajettujen kilometrien mukaan. Maksun suuruuteen vaikuttaisivat auton päästöt, eli ekologisuuteen edelleen kannustettaisiin.

Silti monelle ylivoimainen kertasumma katoaisi uusien autojen hinnasta, ja tilalle tulisi siedettävämpi pitkältä ajalta maksettava summa. Autoveron poistamisen lisäksi ajoneuvoveroa sekä polttoaineveroa laskettaisiin.

Vastenmielisen veron katoaminen saa ajatuksen laukkaamaan: monesta elitistisen kalliista autosta tulee roimasti halvempi. Itse olen varsin liekeissä hulppeiden viisipaikkaisten lava-autojen halpenemisesta: pick-upilla voisivat ärjysti ja maastokykyisesti kulkea tavaran lisäksi ihmiset!

Suomessahan lava-autojen autovero on aiheuttanut ongelman, jota muualla Euroopassa ei juuri ole: viisipaikkaisia autoja ei juuri myydä. Muualla niitä meneekin kaupaksi niin hyvin, että valmistajat lanseeraavat pick-upeja viisipaikkaisina. Toki meilläkin remmihyttejä on valtavasti, mutta nimenomaan vain hyttejä: upean korin sisältä löytyvätkin vain etupenkit.

Suomessa onkin myyty paljon tavanomaisempia malleja, ja niissä hinnan muutos ei olisikaan suuri. Niiden lähtöhinta nimittäin on pienempi vähäisemmän varustelun vuoksi. Toinen selitys ainakin eräiden valmistajien mallien osalta on se, että CO2-päästöt ovat pienemmät, jolloin autoveron prosenttikin on pienempi.

Sen sijaan runsaasti varustellut ja paikat viidelle matkustajalle sisältävät kiesit halpenisivat peräti kymmeniä tuhansia euroja. Ford ja Volkswagen varsinkin ovat viisipaikkaisten malliensa osalta todellisia rahanahmijoita.

Riemun keskellä on kuitenkin syytä muistaa, että tässä artikkelissa oion monia mutkia. Kuviin olen laittanut vain autojen hinnastoista autoveron määrän sekä autoverottomat hinnat. Mikäli autovero kerralla poistuisi, myyjät eivät välttämättä jatkaisi myyntiä hinnastojen autoverottomilla hinnoilla.

Toiseksi autoveron poistuminen tuottaisi karvaita tappioita kaikille niille, joilla on auto. Heidän autonsa myyntiarvo laskisi suurin piirtein autoveron verran, mutta itse he aikanaan olisivat maksaneet autoveron verottoman hinnan lisäksi.

Tuskinpa autovero poistuukaan ainakaan vielä ensi vuoden alussa. Verotuksesta päättävä Valtiovarainministeriö ei valmistele autoveron muuttamista liikenneministerin kaavailemalla tavalla. Aiemmin päätetty vuosittainen autoveron alennus kylläkin jatkuu.

Autoverosta olisi ilman muuta minun mielestäni aiheellista kokonaan luopua. Autoveron hävittämisen pitäisi kuitenkin kenties tapahtua yllättävästi, ja auton jo omistaville tulisi hyvittää tappioita.

Itse ainakin voisin unohtaa menneisyyden hävitetyt eurot – onhan uuden auton ostaminen aina tappiollista bisnestä – jos viisipaikkaisen Wildtrakin hinta laskisi autonkuljettajalle sopivaksi. Ja miksei leikkisi ajatuksella vaikkapa kymmeniä tuhansia euroja halvemmasta Audin RS-autosta, Jeepin tehomaasturista tai Ford Raptorista?

Ajoneuvovero

Ajoneuvovero on auton omistamisesta ja käyttämisestä maksettavaa veroa. Auton omistaja, joskus haltija, maksaa veron sellaisesta autosta, jota ei ole poistettu liikennekäytöstä tai lopullisesti rekisteristä.

Ajoneuvovero maksetaan vuoden mittaiselta ajalta. Maksaja voi myös maksaa veron osissa, jolloin sitä maksetaan useita kertoja vuodessa. Mikäli veron jättää maksamatta, on ajoneuvo käyttökiellossa heti eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen.

4WETOA-sivuston juttusarja ajoneuvojen verotuksesta

 1. Ajoneuvovero
 2. Autovero
 3. Pakettiauton verotus (tulossa myöhemmin)

Mistä ajoneuvoveroa maksetaan?

Ajoneuvovero-nimityksestä huolimatta veroa maksetaan vain autoista, sillä sitä maksetaan M- ja N-luokkaan kuuluvista ajoneuvoista. M- ja N-luokkaan kuuluvat ajoneuvot laki taas määrittelee autoiksi.(AnL 10 § 1)

M- ja N-luokkaan kuuluvat henkilöautot, pakettiautot, kuorma-autot ja linja-autot. Maastoautot kuuluvat M-luokkaan ja lava-autot N-luokkaan. (AnL 10 § 2) Ambulanssi, matkailuauto ja ruumisautot ovat erityisiä M-luokan-ajoneuvoja, ja viranomaisten autot ovat erityisiä M- tai N-luokan ajoneuvoja. (AnL 20 §, 21 §, 22 §, 23 §)

Ajoneuvoveroa ei kuitenkaan makseta näistä kaikista autoista. Lähtökohtaisesti veron alaisia ovat henkilöautot, pakettiautot ja kuorma-autot. (Trafi.fi 18.2.2016) Linja-autoista ajoneuvoveroa ei makseta. (AnvL 12 § 5)

Ajoneuvoveroa ei myöskään makseta museoajoneuvoista, pelastus- ja sairasautoista, tietynlaisista puolustusvoimien sotilasajoneuvoista, vientirekisteröidyistä autoista eikä tietynlaisista valtion autoista. Verosta vapaita ovat myös autot, joissa on koenumerokilvet tai joille on myönnetty siirtolupa ajoneuvolain 66 f §:n mukaisesti.(AnvL 12 §)

Ajoneuvoveroa on maksettava rekisteriin merkityistä autoista. Lisäksi veron alaisia ovat ne autot, joiden olisi pitänyt olla rekisteriin merkitty. Vero on maksettava, vaikka auto olisi käyttökelvoton. Auton ilmoittaminen seisonta- tai varastovakuutukseenkaan ei poista verovelvollisuutta. (Trafi.fi 18.2.2016)

Liikennekäytöstä poistetusta autosta ei kuitenkaan tarvitse maksaa ajoneuvoveroa. (Trafi.fi 18.2.2016)

Miten paljon ajoneuvoveroa maksetaan?

Ajoneuvoveron määrää riippuu ensinnäkin siitä, onko kyseessä henkilö-, paketti- vai kuorma-auto. Toiseksi määrään vaikuttaa se, toimiiko auto bensiinillä vai muulla polttoaineella vai kokonaan toisenlaisella voimalla.

Bensiiniautot

Bensiinillä toimivasta autosta maksetaan vain perusveroa. (Trafi.fi 18.2.2016) Perusverot on listattu taulukoihin, jotka löytyvät Trafin sivulta. Veron voi selvittää myös Trafin laskurilla.

Perusvero määräytyy joko auton kokonaismassan tai valmistajan ilmoittaman CO2– eli hiilidioksidipäästöjen arvon mukaan. Vero määräytyy kokonaismassan mukaan aina silloin, kun ajoneuvoliikennerekisterissä ei ole CO2-arvoa. Samoin jos auto on otettu käyttöön ennen tiettyä vuotta, määräytyy vero kokonaismassan mukaan. Kaikkien vuodesta 2008 alkaen käyttöön otettujen autojen perusvero määräytyy päästötiedon mukaan.(Trafi.fi 18.2.2016)

Muut kuin bensiiniautot

Muulla polttoaineella kuin bensiinillä tai kokonaan toisella voimalla  toimivasta autosta maksetaan perusveron lisäksi käyttövoimaveroa. (Trafi.fi 18.2.2016)

Henkilöauton käyttövoimaveron suuruus riippuu siitä, millaisella polttoaineella tai voimalla auto toimii. Vero määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukossa ilmoitettu summa maksetaan jokaiselta henkilöauton kokonaismassan alkavalta 100 kilogrammalta per päivä. (AnvL 11 § 1, 2)

Diesel 0,055 €
Sähkö 0,015 €
Sähkö ja bensiini 0,005 €
Sähkö ja diesel 0,049 €
Metaanista koostuva polttoaine 0,031 €
Puu- tai turveperusteinen polttoaine (AnvL 12 § 11) (ajoneuvoverosta vapaa)

Pakettiauton käyttövoimaveron suuruus on aina 0,009 euroa jokaiselta kokonaismassan alkavalta 100 kilogrammalta per päivä.

Esimerkki. Lava-auton kokonaismassa on 2 215 kg. Alkavia 100 kilogrammoja on 2 215 / 100 ≈ 23. Käyttövoimaveron suuruus vuodessa on siis 23 * 0,009 * 365 ≈ 75,56 euroa. Tähän lisätään perusvero koko ajoneuvoveron laskemiseksi.

autoverotus-ajonv amarok hämärässä

Kuorma-autot

Kuorma-autoista maksetaan vain käyttövoimaveroa. Mikäli kuorma-auto on varustettu perävaunun vetämiseksi, maksetaan käyttövoimavero vetolaitelisällä korotettuna. (Trafi.fi 18.2.2016) Kuorma-auton alustalle rakennetusta työkoneesta ei makseta käyttövoima- eikä muutakaan ajoneuvoveroa. (AnvL 4 § 2)

Kuorma-auton ajoneuvovero määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukossa ilmoitettu summa maksetaan jokaiselta kuorma-auton kokonaismassan alkavalta 100 kilogrammalta per päivä.

Esimerkki: Neljäakselisen kuorma-auton kokonaismassa on 24 300 kg ja autoa käytetään varsinaisen perävaunun vetämiseksi. Alkavia 100 kilogrammoja on 24 300 / 100 = 243. Ajoneuvoveron suuruus vuodessa on siis 243 * 0,013 * 365 ≈ 1 153 euroa.

Akseleiden lkm Ei käytetä perävaunun vetämiseksi (AnvL 11 § 4) Käytetään puoliperävaunun vetämiseksi (AnvL 11 § 5) Käytetään varsinaisen tai keskiakseliperävaunun vetämiseksi (AnvL 11 § 6)
Kokonaismassa
enint. 12 000 kg
Kokonaismassa
yli 12 000 kg
2 0,006 € 0,013 € 0,022 € 0,021 €
3 0,008 € 0,008 € 0,013 € 0,014 €
4 0,007 € 0,007 € 0,012 € 0,013 €
5 tai yli 0,006 € 0,006 € 0,010 € 0,012 €

Mikäli kuorma-auto on varustettu perävaunun vetämiseksi, sitä oletuksena katsotaan myös käytettävän perävaunun vetämiseksi. Jos siis kuorma-autoa ei todellisuudessa käytetä perävaunun vetämiseksi, on omistajan tai haltijan siitä erikseen ilmoitettava Trafiin.(AnvL 11 § 3)

autoverotus-ajonv kuorma-autot vetollisä

Kuka ajoneuvoveron maksaa?

Autosta ajoneuvoveroa maksaa se, joka on rekisteriin merkitty auton omistajaksi tai haltijaksi. Jos rekisteriin on merkitty sekä omistaja että haltija, veron maksaa auton haltija. (AnvL 5 § 1)

Veroa on maksettava siitä päivästä lähtien, kun auto ensirekisteröidään, muutosrekisteröidään tai otetaan liikennekäyttöön. Jos auto on ollut verosta vapautettu eivätkä vapautuksen edellytykset enää täyty, veroa maksetaan edellytysten päättymistä seuraavasta päivästä alkaen. (AnvL 8 § 1)

Käytetyn auton myyjä vastaa ajoneuvoverosta vielä päivänä, jona auto myydään. Ostajan verovelvollisuus alkaa seuraavasta päivästä. (AnvL 8 § 1)

Jos auton ajoneuvoveroa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, autoa ei saa käyttää liikenteessä. Myöskään auton uusi omistaja ei saa käyttää autoa liikenteessä, jos edellinen omistaja tai haltija ei ole maksanut veroa määrätyssä ajassa. (Anvl 58 § 1) Autoa saa käyttää heti, kun vero on maksettu. (Anvl 58 2)

Veron maksamisen voi todistaa esimerkiksi tiliotteella sekä ajoneuvoverolipulla, jos tieto maksusta ei vielä löydy rekisteristä. (Anvl 59 § 3)

Alv-väh.kelp. auto on alvin verran halvempi

Moi! Ajoneuvosta on maksettava arvonlisäveron ohella autoveroa sekä ajoneuvoveroa – niistäkin olen julkaissut artikkelit. Oletko muuten jo kuullut, että Rangerin pick-upista ei aina tarvitse maksaa autoveroa?

Käytettyjen autojen – varsinkin pakettiautojen – ilmoituksia selatessa törmää usein käsitteeseen alv-vähennyskelpoinen. Tosin useinhan käsite on muotoa ALV VÄH. KELPOINEN, mutta kaikkihan me ymmärrämme ytimekkään, selkeän ja silmiin hypähtävän kirjoitusasun tärkeyden.

Joka tapauksessa käsite tarkoittaa sitä, että auton hinnasta voidaan vähentää alv eli arvonlisävero. Silloin auton ostaja maksaa hinnan, joka autolla on ennen arvonlisäveron lisäämistä.

Arvonlisäverohan on vero, jonka myyjä lisää tuotteen tai palvelun hintaan. Suomessa on kolme eri arvonlisäveroa, ja autojen sekä niihin liittyvien tarvikkeiden ja palveluiden arvonlisävero on 24 prosenttia.(Veroh:n sivu)

Olkoon vaikkapa GMC C/K:n hinta ennen alvin lisäämistä 6 451 euroa. Kun ostaja ei vähennä alvia, hän maksaa pick-upista 1,24 * 6 451 ≈ 8 000 euroa. Kun ostaja sen sijaan vähentää alvin, hän käytännössä maksaakin alkuperäiset 6 451 euroa. Tällöin lava-auto on 1 549 euroa halvempi.

Jutun juju on kuitenkin se, että alvin saa C/K:n hinnasta vähentää ainoastaan sellainen, joka arvonlisäveroa verottajalle maksaa eli on arvonlisäverovelvollinen.(Veroh:n sivu) Sellaisia ovat yritykset ja yhteisöt.

Arvonlisäverovelvollinen voi vähentää alv:n myös C/K:n käyttöön liittyvistä kuluista. Niitä ovat esimerkiksi polttoaineen osto ja auton huolto. Alv:n saa kuitenkin vähentää vain liiketoimintaan liittyvän auton käytön osalta. Mikäli vaikkapa yrityksen työntekijä ajaa C/K:lla työmatkat, ei niihin liittyvistä kuluista saa vähentää alv:tä.(Veroh:n sivu)

Lisäksi jos lava-auto on niin sanottu kaksikäyttöauto, ei sillä saa ajaa yhtään yksityisiä ajoja. Kaksikäyttöautohan on pakettiauto, jossa on enemmän kuin yksi rivi istuimia.(Veroh:n sivu) Esimerkiksi käy lava-auto, jossa on takapenkit.

Mutta miksi autokauppiasta harmittaa, kun pakettiautoa tuo vaihdossa yksityinen asiakas? Myyjä saattaa jopa vihjaista, että olisi voinut maksaa hyvitystä enemmän, jos pakussa olisi niin sanotusti ollut alvi. Nyt nimittäin pakun ostajien joukosta todennäköisesti jäävät pois yritykset ja yhteisöt.

Tällöin yksityistä asiakasta voi kummastuttaa: yritykset ja yhteisöthän nimenomaan saavat vähentää alvin ostaessaan auton liikkeestä. Tuleehan pakussa olemaan alvi, kun autoliike sitä eteenpäin myy.

Pointti onkin se, että yritysostaja joutuu maksamaan pakusta enemmän kuin silloin, jos paku ei olisi ollut yksityisen asiakkaan omistama.

Otetaan esimerkki. Olkoon yksityisasiakas tarjoamassa Amarokia, jonka hän oli ostanut uutena liikkeestä ja josta hän oli maksanut arvonlisäveron. Koska hän ei ole voinut vähentää alvia, vero on sulautunut osaksi auton arvoa. Kun asiakas on myymässä Amarokin autoliikkeelle, autoliike hyvittää siitä 20 000 euroa. Autoliike pyrkii 4 000 euron voittoon, joten se myy autoa 24 000 euron arvonlisäverottomalla hinnalla.

Kun Amarokia on ostamassa yritys B, se ei voi tuosta 24 000 eurosta vähentää mitään. Se maksaa autoliikkeelle siis 24 000 * 1,24 = 29 760 euroa, mutta voi toki vähentää 24 tonnin päälle tulleen alvin, 5 760 euroa.

Kun samaa Amarokia onkin myymässä autoliikkeelle yritys A, joka on vähentänyt alvin pick-upista, autoliike voikin pitää alvin erillisenä, hinnasta irroitettavana osana. Se voisi hyvittää yritys A:lle Amarokista edelleen 20 000 euroa, mutta irrottaisi sitten 20 000 / 1,24 = 3 871 euroa. Sitten autoliike lisäisi oman voittonsa ja myisi autoa hintaan 20 129 + alv.

Yritys B maksaisi Amarokista tällöin käytännössä 20 129 euroa. Se on 3 871 euroa vähemmän kuin silloin, kun Amarokin on myynyt autoliikkeelle yksityisasiakas.

Autoliike olisi voinut yritys A:lle – ja myös yksityisasiakkaalle, jos hän olisi voinut olla arvonlisävelvollinen – tarjota isommankin välirahan. Eihän esimerkiksi 21 129 + alv olisi paljon pahemmalta näyttänyt – ei ainakaan yhtä pahalta kuin 24 000 + alv.

Toiseksi vaikka yritys siis saa joka tapauksessa vähentää alvin, autoliikkeen kannattaa naputella Nettiautoon CAPS LOCKilla maininta vähennyskelpoisuudesta. Se on yritysostajalle viesti siitä, että tästä Amarokista ei tarvitse maksaa enemmän siksi, että auton arvoon on sulautunut yksityisasiakkaan maksama alv.

Hiacen kuvan omistaa Пилигрим. Kuvaa saa käyttää lisenssin CC-BY-3.0 ehtojen mukaisesti.